1. Úvodní ustanovení

1.1. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě odsouhlasení těchto mezi společností , se sídlem - Legií 1278, 407 47 Varnsdorf, IČO: 01662511, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 33353/KSUL vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, a .

1.2. je oprávněným provozovatelem a správcem , dostupné na internetové adrese https://inzeratzababku.cz

1.3. Pro účely těchto mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem a podtržením následující význam:

 • Cena inzerce - je uvedena u každého zadaného inzerátu v části export inzerátu. Zde naleznete přehlený výpis cen inzerce za zvýhodněnou cenu na jednotlivé Realitní portály. Výslednou cenu můžete sami ovlivňovat výběrem na které portály chcete váš inzerát odeslat. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
 • Infolinka - v případě dotazů ke Službě Inzeratzababku.cz včetně dotazů k zadávání Inzerátu. Můžete kontaktovat naší Infolinku. Písemně na emailu info@tradereality.cz, nebo zdarma telefonicky na čísle +420 800 12 23 34. Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod. Dále nám můžete napsat také prostřednictvím online chatu.
 • Inzerát - prodeje, pronájmu nebo dražby Nemovitosti Uživatele, která je součástí Inzerátu.
 • Licence - licence TRADE REALITY s.r.o. k Obsahu Uživatele na Serveru dle čl. 4. odst. 2. těchto Smluvních podmínek.
 • Nemovitost - konkrétní jednotlivě určená nemovitá věc nebo členský podíl v družstvu, se kterými může jejich vlastník nakládat, tj. zejména je prodat nebo pronajmout. Uživatel je povinen na žádost TRADE REALITY s.r.o. prokázat, že je vlastníkem Nemovitosti, případně že je oprávněn vlastníka Nemovitosti v potřebném rozsahu zastupovat.
 • Obsah - fotografie, obrázky, textový popis a další data zveřejňovaná Objednatelem na Serveru.
 • Osobní údaje - zadává Uživatel během Registrace. Jedná se o jméno, příjmení, adresu bydliště, email, telefonní číslo. Při zadávání Inzerátu Uživatel uvádí adresu Nemovitosti a další údaje k určení Inzerované Nemovitosti. Viz. Podmínky ochrany osobních údajů.
 • Realitní portály - kromě inzerce na tradereality.cz zajišťujeme inzerci na významných portálech za výhodnou cenu. Uživatel si sám dle. svých preferencí vybírá na jakých portálech bude inzerát zveřejněný.
 • Registrace - proces vedoucí k založení Účtu. Během registrace potvrzujete, že souhlasíte s těmito smluvními podmínky.
 • Služba Inzeratzababku.cz - internetový server inzeratzababku.cz dostupný na internetové adrese https://inzeratzababku.cz.
 • Smluvní podmínky - služby inzeratzababku.cz, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi TRADE REALITY s.r.o. a Uživateli využívající služby Serveru, zejména práva a povinnosti související se založením, provozováním a užíváním Účtu.
 • TRADE REALITY s.r.o. - společnost TRADE REALITY s.r.o., IČO: 01662511, Legií 1278, 407 47 Varnsdorf.
 • Účet - součást Serveru, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla.
 • Uživatel - osoba, která má zaregistrovaný svůj Účet ve Službě Inzeratzababku.cz.

2. Registrace Uživatele a založení Účtu ve Službě Inzeratzababku.cz

2.1. provedete vyplněním registračních údajů dle. pokynů na stránce https://inzeratzababku.cz/registrace.

2.2. Před dokončením potvrzujete, že souhlasíte s těmito . Odesláním registračních údajů dále souhlasíte s poskytnutím svých .

2.3. Po odeslání Vaší aktivujete Váš pomocí odkazu, který bude odeslán ze na email, který jste u nás zaregistrovali.

3. Zadání Inzerátu a jeho zveřejnění

3.1. můžete zadat přímo z hlavní stránky , nebo na adrese https://inzeratzababku.cz/zadat-inzerat. Pokud nejste přihlášení ke svému , tak před pokračováním budte vyzváni k přihlášení. Registrací nebo přihlášením nevzniká žádný závazek vůči Závazek vzniká až aktivací/zveřejněním inzerce na Vámi zvolené .

3.2. Vyberte do jaké kategorie patří Vaše a pokračujte podle pokynů. Stisknutím tlačítka "Další" uložíte zadané hodnoty a přjdete do další části zadávání .

3.3. V poslední části "Export inzerátu" vyberte na jakých chcete aktivovat. Zašrtněte souhlas s těmito a stiskněte "Odeslat inzerát". Následně budete upozorněni, že Váš byl odeslán ke schválení. V okamžiku schválení , které provede přidělený makléř bude Vaše inzerovaná na vybraných .

3.4. Zveřejnění na lze dle. libosti aktivovat, či deaktivovat. Účtovaný bude každý započatý den i pokud by byl v daný den na aktivní jen chvíli. Aktivací jakéhokoliv se automaticky vždy aktivuje také náš Realitní portál https://tradereality.cz. Tzn., že pokud si například vyberete zveřejnění na , které jsou zdarma. Budete stejně platit poplatek za zveřejnění na https://tradereality.cz.

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Veškerá data zadává do na vlastní náklady a v souladu s pokyny uvedenými v těchto a pokynů při zadávání do .

4.2. je v rámci možností poskytovaných mu oprávněn prostřednictvím svůj a editovat. je povinen bezodkladně aktualizovat své v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.

4.3. se zavazuje zadávat do pouze pravdivé a nezkreslené údaje, které nejsou zavádějící ani jinak závadné a neporušují práva třetích osob. V případě porušení tohoto ustanovení je oprávněno dle závažnosti porušení vyzvat k nápravě a pozastavit či ukončit zveřejňování na .

4.4. bere na vědomí, že údaje o jím zadávané do jsou přístupny uživatelům internetu, a to prostřednictvím . Ať už provozovaných či jinou osobou. souhlasí s tím, že údaje o jím inzerovaných mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech a jiných reklamních sděleních

4.5. se nesmí jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat . Redirect není povolen – adresa URL v nesmí směřovat zejména na komerční realitní servery, tedy na servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je https://tradereality.cz, nebo na servery prezentující obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, nebo který ohrožuje veřejný pořádek, nebo na servery, které svým obsahem odporují oprávněným zájmům V případě porušení tohoto ustanovení je oprávněna dle závažnosti porušení vyzvat k nápravě a pozastavit či ukončit zveřejňování na .

4.6. Má se za to, že údaje uvedené v jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese výlučně .

4.7. je oprávněn svůj kdykoli deaktivovat prostřednictvím svého . V případě dotazů se může obrátit na naší .

4.8. Potvrzením těchto prohlašuji, že nejsem realitní makléř ani realitní kancelář. Dále prohlašuji, že nejsem ani nepracuji pro webový portál s prezentací nemovitostí. V případě, nepravdivého prohlášení dle tohoto odstavce vznikne vůči právo na Smluvní pokutu ve výši 35.000 Kč (slovy: třicetpět tisíc korun českých).

4.9. Za a za případnou újmu způsobenou zveřejněním či třetím osobám i nese odpovědnost . se zavazuje případnou újmu a/nebo poškozené třetí osobě na výzvu bezodkladně uhradit. Vzhledem k tomu, že je přístupný uživatelům internetu, nedoporučuje zveřejňovat jakékoliv osobní údaje.

5. Licenční a související ujednání

5.1. prohlašuje, že pokud zveřejňuje ve , který je, byť i částečně, předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném ke zveřejnění .

5.2. v případě, že je , který zveřejňuje přes , předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro zveřjnění na a také v rozsahu pro propagační účely (dále jen „Licence“). je poskytnuta bezúplatně a s možností poskytnutí sublicence společnosti ve stejném rozsahu.

5.3. V případě, že bude muset zaplatit jakékoli osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k nebo vznikne jakákoli újma v důsledku porušení práv třetí osoby k , zavazuje se nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci, a to včetně nákladů případného sporu a právního zastoupení.

5.4. je v případě porušení ustanovení tohoto čl. 5 oprávněna ukončit okamžitě zveřejňování na .

6. Platební podmínky

6.1. obsahuje informace o , a to včetně uvedení cen exportu na jednotlivé . Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zveřejněny na Inzeratzababku.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít smlouvu o inzerci za individuálně sjednaných podmínek.

6.2. může uhradit následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového bankovnictví.
 • bankovním převodem.

6.3. Pokud je vystaveno výúčtování inzerce s přiděleným variabilní symbolem a specifickým symbolem platby, je při úhradě povinen tyto údaje uvést pro ztotožnění platby.

6.4. Závazek uhradit je splněn okamžikem připsání na uvedený bankovní účet.

6.5. V případě prodlení platby můžeme uplatnit smluvní pokutu 100 Kč za upomínku z prodlení úhrady faktury za vystavenou inzerci. V případě, že zákazník neuhradí fakturu za vystavenou inzerci ani po obdržení upomínky v náhradním termínu uvedeném v upomínce, může společnost uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z nabídkové ceny.

7. Vadné plnění služeb inzerce

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. V případě, že poskytne vadné plnění (tj. plnění nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti nebo není způsobilé sloužit svému účelu), má práva z vadného plnění.

7.3. je povinen oznámit vadu plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění zveřejněného ze strany zkontrolovat a vadu zjistit, a to oznámením, jak se projevuje. Vadu lze oznámit na naší emailem na info@tradereality.cz, telefonicky na + 420 800 12 23 34 nebo jakýmkoli jiným způsobem tak, aby se o jejím oznámení dozvěděla.

7.4. Je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z . Nelze-li vadu odstranit a z důvodu vady plnění řádně užívat, může podle potřeby deaktivovat a domáhat se přiměřené slevy z .

7.5. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody. Čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

8. Závěrečná ujednání

8.1. se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se Zásadami zpracování osobních údajů. Více informací.

8.2. Dojde-li mezi stranami těchto ke sporu, má právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu je oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

8.3. Tyto Smluvní podmínky služby Inzeratzababku.cz nabývají účinnosti dne 20.10.2021.